Witamy na naszym serwisie!

Fundusze unijne, dotacje z UE, środki unijne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Lista newsów z miesiąca listopad 2008
Znaleziono 17 newsów
2008-11-28 16:19

Już 1 grudnia o godz. 8.00 rozpocznie się rejestracja wniosków o dofinansowanie inwestycji innowacyjnych planowanych przez dolnośląskie małe i średnie firmy, oraz mikroprzedsiębiorstwa istniejące dłużej niż dwa lata. To tzw. działanie 1.1.A.2 w ramach Priorytetu I RPO WD. Tydzień później, 8 grudnia, wnioski o dofinansowanie rejestrować będą mikroprzedsiębiorstwa istniejące krócej niż dwa lata, czyli ubiegające się o dotacje wspierające ich rozwój w ramach działania 1.1.E RPO WD. Ze względu na duże zainteresowanie przedsiębiorców skorzystaniem ze środków unijnych, zarząd województwa zdecydował o zwiększeniu puli pieniędzy przeznaczonej do podziału. Pierwotnie planowano, że do podziału w konkursie 1.1.A 2 będzie 26 737 967 euro. Wczoraj zapadła decyzja o zwiększeniu tego budżetu do 30 748 662,05 euro. Wnioski o dofinansowanie inwestycji o charakterze innowacyjnym przyjmowane będą do wyczerpania 2,5-krotności kwoty przeznaczonej do podziału (250% alokacji).

czytaj więcej... (kliknij)

2008-11-28 16:14

Totalne szkolenie urzędników w Wałbrzychu. Sto procent pracowników magistratu weźmie udział w projekcie "Dobre rządzenie", realizowanym za fundusze unijne. Zajęcia będą organizowane w godzinach pracy, kursy zakończą się egzaminem i wydaniem certyfikatu. - Żyjemy w czasach wymagających nieustannej nauki – mówi organizator szkolenia Sławomir Mazurek. Mediator Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego w Partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. Z Legnicy realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt "Profesjonalny urzędnik". Uzyskał on dofinansowanie w wysokości 4 270 224,15 zł. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Dobre rządzenie". W szkoleniach przeprowadzanych w ramach projektu wezmą udział wszyscy urzędnicy UM w Wałbrzychu. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w ramach przygotowywania aplikacji wypełnili pond 200 ankiet deklarując swoje potrzeby szkoleniowe związane z realizacją codziennych obowiązków zawodowych. W wyniku analizy ankiet firma przygotowała wniosek aplikacyjny o dofinansowanie szkoleń. Będą one realizowane od listopada 2008 r. do grudnia 2010 r.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-11-28 16:13

Dziś upływa termin składania wniosków o stypendia ze środków unijnych. Mogą się o nie ubiegać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wałbrzyskiego. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłosił nabór wniosków o stypendia ze środków publicznych i Europejskiego Funduszu Społecznego ZPORR Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i kończących się maturą". Dokumenty należy składać do 28 listopada w Starostwie Powiatowym przy Al. Wyzwolenia 24, pokój 141 A. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 074 846 05 54. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie trzy warunki: są zameldowani na obszarach wiejskich, za które uznaje się tereny położone poza granicami administracyjnymi miast, miasta do 5 tys. mieszkańców oraz miasta do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą, pochodzą z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (583,00 zł netto), uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży kończących się maturą znajdujących się na terenie powiatu wałbrzyskiego.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-11-28 16:08

Ponad 100 milionów złotych otrzyma w latach 2007-2013 region wałbrzysko - świdnicki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pieniądze te zostaną przeznaczone głównie na modernizacje dróg powiatowych. Z unijnych pieniędzy skorzysta także Zamek Książ oraz Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu. Do tej pory na Dolnym Śląsku rozdysponowano już 70% pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wystarczyło to na dofinansowanie 40 dolnośląskich projektów inwestycyjnych o kluczowym znaczeniu do województwa. Kilka z nich to projekty z naszego regionu. Na przebudowę i modernizację III piętra Zamku Książ przeznaczonych zostało 10 milionów złotych. Modernizacja Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu kosztować będzie 9 milionów. Pozostałą część przyznanych 100 milionów złotych pochłoną inwestycje drogowe. Za prawie 6,5 miliona zmodernizowana ma być ulica Wysockiego w Wałbrzychu. Kolejne blisko 6 milionów złotych kosztować będzie naprawa i ulepszenie drogi powiatowej w centrum uzdrowiska Jedlina Zdrój, ponad 6 milionów wydane będzie na naprawę drogi powiatowej nr 3397 D w okolicach Dzikowca, ponad 14 milionów pochłonie remont dróg wokół Jeziora Bystrzyckiego i w pobliżu sztolni walimskich. Inwestycje drogowe z udziałem unijnych funduszy rozpoczną się także na drodze powiatowej nr 3396 D w Świdnicy, w okolicach kompleksu Osówka i sanktuarium w Krzeszowie. Po zakończeniu remontów i budowie nowych odcinków dróg w regionie wałbrzysko - świdnickim główne miasta regionu mają mieć połączenie drogowe z autostradą A4.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-11-26 15:42

Projekt Gminy Wałbrzych "Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ" został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i umieszczony na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 10.000.000 PLN (w tym dofinansowanie 7.000.000 PLN).

czytaj więcej... (kliknij)

2008-11-21 16:31

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Ogrody Smaków jest pierwszą spółdzielnią socjalną w regionie wałbrzyskim. Działalność rozpoczęła pod koniec 2006 roku i do dziś realizuje swoje statutowe cele. Członkami – założycielami Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Ogrody Smaków są mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego: Andrzej Ślipko, Danuta Kasprzak, Aleksandra Ziędalska, Zofia Żukiewicz, Jolanta Kaim, Anna Mileszko, Dorota Pacek i Krystyna Muszyńska. 29 grudnia 2006 roku podpisali umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu, który udzielił im wsparcia (przeznaczonego na wkłady członkowskie do spół- dzielni) w wysokości 58254,84 zł (czyli 7281,81 zł na osobę). Do spółdzielni dołączyli później kolejni członkowie, między innymi obecny prezes Rafał Sys. - Pomysł powołania tej spółdzielni powstał podczas pracy w projekcie EQUAL w ramach Partnerstwa MUFLON. Razem z trenerami i doradcami projektu wypracowywaliśmy koncepcję przyszłej spółdzielni, najbardziej optymalnej dla naszej grupy osób -wspominają założyciele Ogrodów Smaków. - Początkowo były dwa pomysły na dwie odrębne spółdzielnie socjalne. Pierwsza spółdzielnia miała nazywać się "Zielonym do góry" i miała zajmować się usługami związanymi z pielęgnacją terenów zielonych (w ramach projektu członkowie tej grupy zostali wysłania na specjalistyczne szkolenie z zakresu opieki nad terenami zielonymi i projektowania ogrodów – dop. red.).

czytaj więcej... (kliknij)

2008-11-21 16:25

W powiecie wałbrzyskim rozpoczęła się realizację projektu "Edukacja dla przyszłości - wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego" w ramach działania 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Projekt zakłada przeprowadzenie badań wśród aż 600 firm oraz we wszystkich ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-11-21 14:39

Ponad 1,2 mln złotych polska Świdnica i czeski Trutnov chcą przeznaczyć w najbliższych dwóch latach na wspólne projekty. Właśnie rozpoczęły walkę o unijne fundusze m.in. na renowację zabytkowego mostu w parku oraz organizację cyklicznych imprez kulturalnych.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-11-21 11:30

Przedsiębiorczość społeczna jest narzędziem służącym do aktywizacji osób bezrobotnych, a w szczególności wykluczonych społecznie. Służy ona przywracaniu ludzi długotrwale bezrobotnych do normalnego życia w społeczeństwie tak, by mogli samodzielnie zaspokajać swoje najważniejsze potrzeby. Pomoc w założeniu spółdzielni socjalnej niesie w Wałbrzychu Ośrodek Wspierania Spółdzielni Socjalnych. W ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Partnerstwo "Muflon", realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal, w styczniu 2006 roku został powołany do życia Regionalny Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej w Wałbrzychu. Po zakończeniu projektu, ośrodek prowadzi Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Ośrodek Wspierania Spółdzielczości Socjalnej pozostał w tym samym miejscu, a jego głównym zadaniem jest pomoc beneficjentom tego projektu w zakładaniu spółdzielni socjalnych. - Spółdzielnie socjalne są na naszym rynku nowym narzędziem aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Taką spółdzielnię może założyć minimum 5 osób bezrobotnych, które w ten sposób będą jej właścicielami i jednocześnie pracownikami. Dzięki temu osoby te, wraz ze swoimi rodzinami, będą poddane reintegracji zawodowej i społecznej - wyjaśnia Grzegorz Rutkowski z Ośrodka Wspierania Spółdzielczości Socjalnej w Wałbrzychu. Ośrodek pełni funkcję inkubatora rozproszonego, czyli zajmuje się kompleksową pomocą osobom, które chcą utworzyć i prowadzić spółdzielnię socjalną. Na tę pomoc składa się: doradztwo prawne, marketingowe, biznesowe oraz z zakresu pozyskiwania ośrodków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-11-14 15:14

W ramach programu Erasmus Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa odwiedziła delegacja Uniwersytetu Getyndzkiego, jednego z najbardziej elitarnych ośrodków akademickich naszych zachodnich sąsiadów. Niezbitym dowodem na jego wysoką rangę nie tylko w skali Niemiec, ale i Europy, jest fakt, że wydał on aż 42 laureatów Nagrody Nobla. 25 tysięcy studentów, przybyłych z różnych części świata, świadczy, że od wielu lat cieszy się ona niesłabnącą popularnością. Dzięki obecności dr Jolanty Słowik żacy naszej wałbrzyskiej uczelni mogli poczuć się choć trochę jak na zajęciach w Getyndze. Wieloletni pracownik tamtejszego uniwersytetu wygłosił wykład pt. ,,Ochrona krajobrazu w Europie na przykładzie Niemiec''.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-11-14 15:00

Czy szkolnictwo zawodowe w powiecie wałbrzyskim odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy. Raport na ten temat powstaje za fundusze unijne w starostwie Wałbrzychu. Projekt przewiduje przeprowadzenie badań w kilkuset firmach oraz w szkołach zawodowych.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-11-07 15:57

Koniec marzeń o przeniesieniu Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu do dawnego GDK przy al. Wyzwolenia. Niszczejący obiekt w najbliższym czasie zostanie wystawiony na sprzedaż. Teatr zostaje tam, gdzie był. - W tej chwili sporządzamy tzw. operat szacunkowy, czyli wycenę - mówi dyrektorka teatru Danuta Marosz. Starsi wałbrzyszanie zapewne z łezką w oku wspominają tętniący życiem dom kultury w centrum miasta, kinomani - kolejki pod kasami kina na Konfrontacjach Filmowych, różnej maści hobbyści – zajęcia w kołach zainteresowań. Niestety, z chwilą przejścia wałbrzyskiego górnictwa do historii, ten sam los nieuchronnie czekał Górniczy Dom Kultury Kopalni Węgla Kamiennego Wałbrzych. Byłoby inaczej, gdyby spełniły się plany z końcówki funkcjonowania województwa wałbrzyskiego. Powstał wówczas projekt umieszczenia w budynku GDK wielkiego centrum kulturalnego z teatrem, filharmonią, klubem młodzieżowym, kawiarniami i galeriami. Znany architekt Józef Sławik przygotował futurystyczny, ultranowoczesny projekt, którego realizacja sprawiłaby, że centrum Wałbrzycha tętniłoby życiem do późnego wieczora. Niestety, nigdy nie znaleziono na ten cel pieniędzy, natomiast Teatr Dramatyczny, któremu wpisano do inwentarza niszczejący budynek, mimo szczupłej kasy musiał wydawać spore kwoty na jego całodobową ochronę.
 

czytaj więcej... (kliknij)

2008-11-07 15:02

Mieszkańcy Jedliny-Zdroju mogą zgłaszać się do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego, który jest organizowany w ramach projektu "Poprawa jakości obsługi ruchu turystycznego szansą rozwoju Jedliny-Zdroju", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.5. "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-11-07 13:39

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Nowe Możliwości".
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom długotrwale bezrobotnym oraz przywrócenie zdolności i możliwości ich zatrudnienia.
Uczestnicy projektu odbyli szkolenia z komunikacji interpersonalnej i społecznej, edukacji prawnej i doradztwa zawodowego.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-11-07 13:22

Gmina Mieroszów już wkrótce rozpocznie budowę nowej hali sportowej przy zbiegu ulic Hożej i Żeromskiego. Inwestycja będzie realizowana z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko-Mieroszowskiego - 1. Etap".

czytaj więcej... (kliknij)

2008-11-06 16:48

Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela "S.T.O.P" w Wałbrzychu w miesiącu wrześniu 2008r. zakończyło projekt finansowy ze środków Unii Europejskiej - Program Środki Przejściowe 2005 pt. "Program podniesienia świadomości społecznej i kultury prawnej mieszkańców regionu wałbrzyskiego".

czytaj więcej... (kliknij)

2008-11-05 16:41

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Szlakiem Granitu": 14 listopada o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dobromierzu odbędzie się spotkanie szkoleniowo-warsztatowe, którego głównym tematem będzie planowanie strategiczne Lokalnej Strategii Rozwoju.
Na spotkaniu przeprowadzone zostaną również zajęcia warsztatowe "Od pomysłu do Projektu", których celem będzie zaprezentowanie uczestnikom możliwości pozyskania środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

czytaj więcej... (kliknij)