Witamy na naszym serwisie!

Fundusze unijne, dotacje z UE, środki unijne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Podinspektor w Departamencie Komunikacji-Świdnica
2009-05-26 15:42

Podinspektor w Departamencie Komunikacji -  Świdnica - KONKURS!!!

Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie
- wykształcenie średnie( preferowane kierunki techniczne)
- min. 3 lata stażu pracy
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne
- nieposzlakowana opinia
- stan zdrowia pozwalająca na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczy

Wymagania dodatkowe:

- bardzo dobra organizacja pracy
- komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
- odpowiedzialność i sumienność
- Zakres wykonywanych zadań:
- kontrolowanie wnoszenia opłat za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, w tym:
- sprawdzanie ważności biletów parkingowych
- sprawdzanie ważności kart abonamentowych
- wypisywanie wezwań- raportów do uiszczenia opłat za nieopłacony czas postoju lub postój ponad opłacony czas sporządzanie dokumentacji fotograficznej
- codzienna kontrola oraz naprawa parkomatów, w tym:
- drukowanie raportów technicznych z parkomatów
- przekazywanie wydrukowanych raportów technicznych do Biura Strefy Płatnego Parkowania
- usuwanie awarii parkomatów związanych z codzienną eksploatacją
- konserwacja podzespołów parkomatów
- wymiana materiałów eksploatacyjnych
- programowanie parkomatów
- zgłaszanie Straży Miejskiej wszelkich nieprawidłowości związanych z postojem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego
- kontrola stanu oznakowania
 


 Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny+ życiorys ( curriculum vitae)
- kserokopia dowodu osobistego
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
- oświadczenie o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- oświadczenie o nie skazaniu za przestępstwo umyślne
- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy - dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o - ochronie danych osobowych( Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926, z póżn. zm.) i ustawą z dnia 21vlistopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.Nr. 223, poz. 1458)
- Oświadczenie wymienione w pkt. 5-8 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać :
bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok. 27- Obsługa Interesantów ( na parterze)w zamkniętej kopercie , z dopiskiem " Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Departamencie Komunikacji Biuro Strefy Płatnego Parkowania oraz z podaniem imienia i nazwiska , w terminie do dnia 01 czerwca 2009r. do godziny 15.30
drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 z dopiskiem " Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Departamencie Komunikacji Biuro Strefy Płatnego Parkowania oraz z podaniem imienia i nazwiska , w terminie do dnia 01.czerwca 2009r. do godziny 15.30( decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu)
droga elektroniczną z dopiskiem " Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Departamencie Komunikacji Biuro Strefy Płatnego Parkowania " oraz z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu( zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001roku o podpisie elektronicznym( Dz. U. Nr.130, poz. 1450 z późn. zm. ) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się pod adresem : htpp://www.swidnica.bip-gov.info.pl w terminie do 01 czerwca 2009r. do godziny 15.30.
 

 

Źródło: urzadpracy.pl
 

 Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: